Disclaimer...

Deze e-mail en de daarmee verzonden informatie bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht met eventuele bijlage(n) te vernietigen/verwijderen en contact met ons op te nemen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van deze informatie zonder toestemming van ons is niet toegestaan en levert een onrechtmatig handelen en daaruit voortvloeiende schadeplichtigheid van deze geadresseerde c.q. gebruiker op. Heunen Juweliers en Opticiens staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor het tijdstip van ontvangst daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van twijfel over de juistheid of volledigheid adviseren wij om contact met ons op te nemen. Heunen Juweliers en Opticiens is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm ook, welke ontstaan is in verband met verzending van deze e-mail.

Tot Heunen Juweliers en Opticiens behoren de volgende vennootschappen: Heunen Juweliers en Opticiens Geleen B.V., Heunen Juweliers B.V. en Heunen Opticiens B.V..

Op al onze overeenkomsten, afspraken en rechtshandelingen zijn onze algemene voorwaarden, waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen, onverkort van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14084195 en zullen op eerste verzoek kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u onze algemene voorwaarden via deze link op onze website raadplegen.

Bezoek ook onze websites www.heunenonline.nl voor meer informatie over onze producten en diensten.