Algemeen...

De bij de KvK Maastricht gedeponeerde Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Heunen Juweliers BV, KvK no: 14070868
Heunen Opticiens BV, KvK no: 14047731
Heunen Juweliers & Opticiens Geleen BV, KvK no: 14084195

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten al dan niet op afstand aan consumenten aanbiedt; Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die één van de bedrijven Heunen Juweliers B.V., Heunen Opticiens B.V. en/of Heunen Juweliers & Opticiens Geleen B.V. uitoefent, de ondernemer hierna tevens te noemen: Heunen Juweliers & Opticiens.
2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst -al dan niet op afstand- aangaat met de ondernemer/ Heunen Juweliers & Opticiens en daarmee gebruik maakt van de diensten en/of goederen koopt van Heunen Juweliers & Opticiens.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Kalenderdag: werkdag, zijnde maandag tot en met zaterdag;

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken dus onderdeel uit van, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen de consument en Heunen Juweliers & Opticiens. De toepasselijkheid van eventueel door de consument gehanteerde (al dan niet eigen-) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk door Heunen Juweliers & Opticiens van de hand gewezen.
Mocht er door de consument en Heunen Juweliers & Opticiens van één of meerdere punten als opgenomen in deze voorwaarden worden afgeweken, welke afwijking slechts geldig is wanneer deze schriftelijk door Heunen Juweliers & Opticiens is vastgelegd, dan blijven de overige voorwaarden te allen tijde van kracht, ook zonder dat dit daarbij uitdrukkelijk door partijen is vermeld.

Artikel 3: Informatie vooraf
Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, zal Heunen Juweliers & Opticiens zich zoveel mogelijk op de hoogte stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de ondernemer deze informatie tijdig, en zonodig ongevraagd, te verstrekken.

Artikel 4: Prijzen, aanbiedingen en bevestigingen
4.1 Als prijs van de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Heunen Juweliers & Opticiens, welke zich daarbij zal baseren op de op dat moment geldende prijslijst van Heunen Juweliers & Opticiens.
4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief de omzetbelasting.
4.3 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld waarna zij, behoudens aanvaarding daarvan door de consument, zullen vervallen. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn echter te allen tijde vrijblijvend voor Heunen Juweliers & Opticiens.

Artikel 5:
5.1 De ten behoeve van een aanbieding gehanteerde grondstofprijs is afhankelijk van de betreffende dagkoers.
5.2 Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 7:46C en artikel 7:46D van het BW van toepassing.

Artikel 6: Levering, Risico en Leverings- en Reparatietijden
6.1 Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf de winkel van Heunen Juweliers & Opticiens. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van in ontvangstname daarvan door consument voor rekening en risico van de consument.
6.2 Opgegeven levertijden en reparatieduur worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
6.3 Voor bepaling van gewicht, maat, getal en samenstelling van de geleverde producten zijn de wegingen, metingen, tellingen en analyses volgens de door Heunen Juweliers & Opticiens gehanteerde methodes maatgevend, behoudens tegenbewijs. Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten, maten en samenstellingen naar boven of beneden worden door de consument aanvaard.
6.4 Voor de staat van de door de consument aan Heunen Juweliers & Opticiens (bijvoorbeeld ter reparatie-) afgegeven goederen welke binnen 6 maanden daarna niet door de consument worden afgehaald kan niet door Heunen Juweliers & Opticiens jegens de consument worden ingestaan.
6.5 Behoudens het onder 6.2 gestelde geldt de leveringstermijn als uiterste termijn voor het door partijen correct voldoen aan de overeenkomst/orderbevestiging tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.6 Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument Heunen Juweliers & Opticiens schriftelijk of elektronisch in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van minimaal 14 dagen voor de nakoming door de consument zal worden geboden. Mocht Heunen Juweliers & Opticiens binnen deze termijn niet tot levering zijn overgegaan dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk de overeenkomst ontbonden te verklaren dan wel nakoming van de overeenkomst te verlangen.
6.7 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer Heunen Juweliers & Opticiens de consument schriftelijk heeft aangegeven dat de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.
6.8 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46 f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46 j van het BW.

Artikel 7: Uitvoering overeenkomst
7.1 Heunen Juweliers & Opticiens staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt
aan de overeenkomst.
7.2 Heunen Juweliers & Opticiens staat ervoor dat de door hem verrichte
werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met
goed vakmanschap en met gebruik van deugdelijke materialen.
7.3 Aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 dan wel op enige garantie vervalt indien derden of de consument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heunen Juweliers & Opticiens daartoe herstel of daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Heunen Juweliers & Opticiens geleverde hebben verricht dan wel hebben laten verrichten.
7.4 Reparaties worden naar beste kunnen, doch op volledige verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever/consument verricht. Eventueel door consument gewenste verzekering van de ter reparatie afgegeven zaken dient door de opdrachtgever/consument en voor diens eigen rekening en risico te geschieden.

Artikel 8: Wet bescherming persoonsgegevens
8.1 Heunen Juweliers & Opticiens zal de persoonsgegevens van de consument
verwerken en opslaan in een bestand. Het doel van de verwerking van de
persoonsgegevens is het kunnen nakomen van de overeenkomst die hij/zij
met Heunen Juweliers & Opticiens is aangegaan voor het verlenen van service
bij reparatie en/of vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de
gegevens betreffende oogsterkte en andere optometrische gegevens, de
consument te informeren over relevante producten en diensten van Heunen Juweliers & Opticiens en/of derden waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
8.2 Indien de consument geen prijs stelt op informatie over producten of diensten van
Heunen Juweliers & Opticiens en/of derden kan de consument dit schriftelijk of
elektronisch aan Heunen Opticiens & Juweliers laten weten.
8.3 De consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijden inzien en hier een afschrift van krijgen indien hij/zij hier om verzoekt. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld of afgeschermd dienen te worden dient de consument dat schriftelijk of elektronisch aan Heunen Juweliers & Opticiens te melden.

Artikel 9: Annulering
9.1 Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan Heunen Juweliers & Opticiens die kosten te betalen die Heunen Juweliers & Opticiens in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.
9.2 Een door de consument geïnitieerde bestelling betreffende brillenglazen kan niet door de consument geannuleerd worden. De productie van brillenglazen start meteen na het sluiten van de overeenkomst. Gelet hierop en gelet op de persoonlijke aard van het hierbij geleverde/te leveren product kan genoemde bestelling derhalve niet geannuleerd worden. De consument verplicht zich jegens Heunen Juweliers & Opticiens genoemde bestelling te allen tijde af te nemen.

Artikel 10: Vooruitbetaling
Heunen Juweliers & Opticiens is gerechtigd alvorens de werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 11: Betaling
11.1 Het aan Heunen Juweliers & Opticiens verschuldigde bedrag dient direct bij
aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting
te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.2 Ingeval het gekochte product bij Heunen Juweliers & Opticiens via een bankoverschrijving betaald wordt, geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na ontvangst rekening door de consument. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
11.3 Indien de consument in verzuim is, stuurt Heunen Juweliers & Opticiens hem een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem
alsnog de gelegenheid biedt binnen 8 dagen na dagtekening van deze betalingsherinnering het
verschuldigde bedrag, alsdan vermeerderd met € 15,00 administratiekosten, te betalen.
11.4 Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Heunen Juweliers & Opticiens bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan waarbij alle voorkomende incassokosten, zowel in- als buiten rechte alsmede de terzake verschuldigde wettelijke rente voor rekening van de consument zullen komen.

Artikel 12: Ontbinding
12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de consument een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Heunen Juweliers & Opticiens richt, zal de consument te allen tijde Heunen Juweliers & Opticiens eerst schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer daarbij nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
12.2 De consument heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij of zij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn of haar verplichtingen.
12.3 Indien de consument enige verplichting jegens Heunen Juweliers & Opticiens niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem/haar surséance van betaling is verleend, hij/zij in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing is verklaard, is de consument van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Heunen Juweliers & Opticiens direct opeisbaar en is Heunen Juweliers & Opticiens bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en recht van terugvordering
13.1 Heunen Juweliers & Opticiens behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze, inclusief de eventuele kosten voortkomend uit Artikel 11 lid 3+4, volledig zijn betaald onverminderd de aan de consument op grond van de wet toekomende rechten.
13.2 Heunen Juweliers & Opticiens is bij reparatie bevoegd tot toepassing van de
hem wettelijk toekomend recht tot terughouding (retentie) Geen retentierecht
komt Heunen Juweliers & Opticiens toe indien zij eigenmachtig bepaalde diensten
verricht c.q. werkzaamheden uitvoert waarvoor de consument geen opdracht
heeft verstrekt.

Artikel 14: Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
14.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij
de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk
Wetboek, in rekening te brengen, te verrekenen vanaf de dag van intreding van
het verzuim.
14.2 De door Heunen Juweliers & Opticiens alsdan in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke- alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de consument.

Artikel 15: Opschorting van de betalingsverplichting
De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn/haar verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Heunen Juweliers & Opticiens beperkt zich tot het nakomen van haar garantieverplichtingen als hierna opgenomen onder artikel 17. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, hetzij voor (in-)directe schade, kosten en intresten van welke aard- of uit welken hoofde dan ook en ongeacht of het geleverde product/de uitgevoerde reparatie al of niet is verwerkt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Heunen Juweliers & Opticiens, waarbij Heunen Juweliers & Opticiens in welk voorkomend geval dan ook nimmer aansprakelijk gesteld zal kunnen worden voor een hoger bedrag dan 25% van het aan Heunen Juweliers & Opticiens voor het geleverde in totaal verschuldigde bedrag althans nimmer meer dan de aansprakelijkheidsverzekering van Heunen Juweliers & Opticiens in een dergelijk geval uitkeert.

Artikel 17: Garantie
17.1
a. Heunen Juweliers & Opticiens hanteert de volgende garantietermijnen:
Horloges – 1 jaar op uurwerk en batterij (geen garantie op kast en band), tenzij anders vermeld.
Sieraden – Op elk sieraad zit een half jaar garantie op fabricagefouten. Schade ontstaan door het dragen van het sieraad valt hier buiten (gebruikersslijtage). De garantiebeoordeling wordt gedaan door de goudsmid of een ander deskundig persoon. Hierdoor kan dit soms enige tijd in beslag nemen.
Monturen – 1 jaar, tenzij anders vermeld.
Brillenglazen – 2 jaar. Schade ontstaan door het dragen en/of
b. Heunen Juweliers & Opticiens is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, welke is veroorzaakt door het dragen van een van de geleverde producten.
c. Klachten over het geleverde artikel dienen binnen uiterlijk tien kalenderdagen na levering althans binnen uiterlijk tien kalenderdagen na ontdekking door consument van onderhavige klacht schriftelijk aan Heunen Juweliers & Opticiens gemeld te worden, bij gebreke waarvan de consument zijn/haar klachtrecht geacht wordt te hebben verbruikt.
d. Heunen Juweliers & Opticiens zal de eventuele schade aan- of het niet juist functioneren van het product beoordelen. Indien blijkt dat het product ondeugdelijk is, wordt een nieuw exemplaar geleverd.
e. Reparaties, ten gevolge van een ondeugdelijk product binnen de garantietermijn zijn voor rekening van Heunen Juweliers & Opticiens.
f. Schade, die ontstaan is aan het artikel, tengevolge van onjuist gebruik is voor rekening van de consument; ook als dit binnen de garantietermijn valt.
17.2 Heunen Juweliers & Opticiens garandeert de goede werking van de geleverde goederen en de uitgevoerde reparaties alsmede dat de geleverde goederen en uitgevoerde reparaties deugdelijk zijn en aan redelijke eisen van bruikbaarheid voldoen, met dien verstande dat de garantie betreffende (door Heunen Juweliers & Opticiens van derde betrokken-) goederen en materialen nimmer verder zal gaan dan de garantiebepalingen van de betreffende leverancier/fabrikant.
17.3 De garantiebepalingen van Heunen Juweliers & Opticiens strekken zich uitsluitend uit tot alle gebreken, welke zich vertonen onder omstandigheden, die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn te voorzien, alsmede bij een juiste wijze van het gebruik; in het bijzonder strekt de garantie zich niet uit tot de gebreken welke voortvloeien uit normale slijtage, onvoldoende en/of slecht onderhoud door de consument, veranderingen aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heunen Juweliers & Opticiens en door of vanwege de consument uitgevoerde reparaties.
17.4 Met inachtneming van het gestelde in 17.2 beperkt de garantie zich tot herstel van materialen en/of constructiefouten en heeft deze geen betrekking op vergoeding van kosten en schade die daarvan een gevolg zijn. Het nakomen van de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering van herstel of tot vergoeding van de kosten en schade, ook uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken uit.
17.5 De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet worden gedekt, zullen aan de consument tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht.
17.6 De garantie geldt gedurende de periode zoals op garantiebewijs staat vermeld.
17.7 Garanties worden uitsluitend verleend op vertoon van het originele garantiebewijs.
17.8 Tot 1 jaar na aankoop worden voor horloges door Heunen Juweliers & Opticiens gegrond verklaarde klachten binnen de garantiebepalingen behandeld. Indien het klachten over fabrieksfouten betreft, waaronder wordt verstaan ondeugdelijk materiaal, bewerkingsfouten, montagefouten, komen de kosten van herstel, binnen de eerder genoemde termijn, geheel ten laste van de leverancier/fabrikant van betreffende horloge.
Indien gedurende het garantiejaar over de waterdichtheid van een horloge klachten ontstaan, is de leverancier/fabrikant gehouden het mankement kosteloos te herstellen. Dit laatste is echter alleen van toepassing indien op de kast en/of wijzerplaat van het horloge de kwalificatie van waterdicht (waterproof, wasserdicht) is aangebracht. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat andere gehanteerde benamingen (bijv. waterresistant) voor de waterdichtheid, anders dan hierboven gemeld, geen recht geven op kostenloze reparatie in geval van een mogelijk defect terzake de waterdichtheid van het horloge.

Artikel 18: Klachten
18.1 Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij Heunen Juweliers & Opticiens moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
18.2 Heunen Juweliers & Opticiens dient de klachten te onderzoeken en eventuele
gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de
omstandigheden niet van haar kan worden gevergd.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze
19.1 Op de met Heunen Juweliers & Opticiens gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Heunen Juweliers & Opticiens gesloten overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door Heunen Juweliers & Opticiens gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Maastricht.

Second opinion?

Heb je klachten met zien of blijf je hinder ervaren van steeds dezelfde oogklachten? Twijfel je over het ontvangen advies? Wil je graag dat één van onze specialisten naar je klachten kijken? Deze zorgen nemen wij je graag uit handen! Tijdens een optometrische afspraak bekijken wij je klachten en bespreken we samen met jou de mogelijke oplossingen. De kosten van dit onderzoek bedragen € 45,-. Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen.

meer zien

Verwijzing huisarts

meer zien

Vergoeding zorgverzekering

Nieuwe bril of lenzen via je zorgverzekering? Dat kan bij Heunen Opticiens in Beek en Geleen! Heunen Opticiens heeft regelingen met het merendeel van de zorgverzekeraars waarmee de afhandeling van de vergoeding direct met je zorgverzekeraar geregeld wordt. Wij kunnen online zien wat je vergoed krijgt. De vergoeding wordt direct in mindering gebracht op de factuur, je hoeft alleen het verschil bij te betalen. De lastige declaraties zijn verleden tijd, dit doen wij voor jou! Vanzelfsprekend heb je de keuze uit de gehele collectie, dus alle topmerken. Je bent dus...

meer zien